OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. OBECNÉ

Jakákoliv dodávka od Mouldshop A/S (dále jen "Mouldshop") zákazníkovi (dále jen "zákazník") podléhá těmto prodejním a dodacím podmínkám, pokud nebyly výslovně zrušeny nebo změněny jinou písemnou dohodou. Zvláštní nákupní podmínky nebo specifické požadavky na nákup od zákazníka, uvedené například v objednávce zákazníka nebo v obecných nákupních podmínkách zákazníka, zadávací dokumentaci atd., nejsou pro Mouldshop závazné, pokud Mouldshop tyto podmínky výslovně a písemně nepřijal.

Všechny transakce provedené na Mouldshop.dk podléhají dánskému právu. Tyto obchodní podmínky byly připraveny v souladu s dánským právem.

2. OBJEDNÁVKA/NABÍDKA

Pro obchodování na Mouldshop.dk musíte vytvořit účet s osobními údaji. Jste odpovědní za bezpečné uchování vašich přihlašovacích údajů.

Konečná a závazná dohoda mezi zákazníkem a Mouldshop je uzavřena pouze tehdy, když je písemné přijetí zákazníka potvrzeno Mouldshopem, například písemným potvrzením objednávky.

V případě nesouladu mezi potvrzením objednávky a objednávkou nebo přijetím zákazníka má přednost potvrzení objednávky. Jakákoli nabídka od Mouldshop je podmíněna mezitímním prodejem. Nabídka Mouldshop musí být, pokud není v nabídce výslovně uvedeno jinak, přijata zákazníkem okamžitě a nejpozději do 15 dnů od data nabídky.

Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno standardní nebo kvalitativní označení, je dodán obecný obchodní produkt bez odpovědnosti za zvláštní požadavky na kvalitu.

Pokud není písemně dohodnuto jinak, zákazník nese plnou odpovědnost za výběr dodávky, včetně toho, že zákazník může dosáhnout očekávaných výsledků a požadované funkčnosti ve vztahu k tomu, aby dodávka mohla fungovat a být používána v existujícím nebo zamýšleném prostředí zákazníka a pro účel zamýšlený zákazníkem.

3. PRODUKTY A SLUŽBY

Technické informace, pokyny, certifikáty atd. informace o produktech, ilustrace, výkresy a informace o technických datech, jako jsou rozměry, kompatibilita, výkon, kvalita a podobně v brožurách, prezentacích PowerPoint, prospektech a jiných reklamních materiálech, včetně webových stránek Mouldshop, jsou pouze orientační.

Informace Mouldshop jsou závazné pouze tehdy, pokud je pro ně jako součást dohody se zákazníkem a Mouldshopem poskytnuta samostatná písemná záruka.

4. CENY

Jakákoliv dodávka probíhá za ceny platné ke dni odeslání potvrzení objednávky Mouldshopem a jak je uvedeno v aktuálních cenících Mouldshopu, pokud není v potvrzení objednávky Mouldshop uvedena jiná pevná cena.

Nabídky a ceny uvedené v cenících a potvrzeních objednávek jsou bez DPH, balení, poštovného a dalších doplňkových služeb, které jsou k ceně připočítány při fakturaci zákazníkovi.

Mouldshop si vyhrazuje právo změnit dohodnuté ceny bez předchozího upozornění v důsledku zvýšení terminálových a přepravních nákladů a pojištění atd., které mohou nastat po uzavření dohody. Totéž platí, pokud dánské nebo zahraniční úřady (včetně EU) přijmou závazné zásahy do tvorby cen, včetně stanovení závazných minimálních cen, antidumpingových cel, vyrovnávacích cel nebo jiných forem zvláštních cel, daní a podobně.

5. DOPRAVA A DODÁNÍ

Jakýkoli čas dodání oznámený Mouldshopem je odhadovaný a tedy nezávazný pro Mouldshop, pokud není písemně výslovně dohodnut pevný čas dodání pro celou dodávku nebo její části.

Dodání probíhá ze skladu Mouldshop.

Pokud je dohodnuto, že Mouldshop by měl odeslat dodávku z místa dodání, náklady na to nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak, a zásilka je na riziko zákazníka od okamžiku, kdy dodávka opustila místo Mouldshop v Ballerup.

Pokud dodání probíhá přímo od dodavatele Mouldshopu k zákazníkovi, dodávka probíhá od dodavatele nebo uvedeného zahraničního skladu, pokud není písemně dohodnuto jinak mezi zákazníkem a Mouldshop. V případě, že dodávka není dokončena z důvodů na straně zákazníka, je dodávka na náklady a riziko zákazníka a Mouldshop je oprávněn účtovat skladné, náklady atd.

Na přímé dodávky zboží se nevztahují online platby.

Způsob přepravy a odhadovaný čas dodání jsou dohodnuty při objednávání každého produktu. Výběr způsobů přepravy a tedy ceny přepravy se mohou lišit, protože různé faktory jako hmotnost a rozměry položky určují možnosti přepravy.

Mouldshop A/S poskytuje dopravu zdarma při nákupu nad 200 EUR.

Zásoby jsou dodávány okamžitě ze skladu v Ballerup a objednávky jsou dodávány do 1-3 pracovních dnů také ze skladu v Ballerup, pokud není u položky v e-shopu uvedeno jinak.

Mouldshop A/S pro dodávky do České republiky a na Slovensko využívá společnost UPS.

Obecně jsou objednávky odesílány jako jedna kompletní dodávka. Pokud jsou požadovány částečné dodávky, měl by zákazník kontaktovat zákaznický servis Mouldshop na sales@mouldshop.cz. Jakékoliv náklady na částečné dodávky budou fakturovány. Pokud si zákazník zvolí bezplatnou přepravu, platí to pouze pro jednu kompletní dodávku nebo první částečnou dodávku, a nikoli pro expresní/přímé dodávky.

Dodací metody Mouldshop A/S:

 • Skladové položky – odeslány ve stejný den, kdy je objednávka přijata,
 • Přímé dodávky (pokud je to možné) - za malý poplatek,
 • Malé zásilky - prostřednictvím UPS,
 • Částečné dodávky - kde zákazník hradí náklady na přepravu,
 • Jiné zásilky - se speciálně vybranými přepravními společnostmi,
 • Sledování zásilek - je k dispozici na všech balíkových zásilkách.

Všechny balíky jsou vyzvedávány přibližně 15 minut před zavírací dobou.

6. PLATBA

Pokud není písemně dohodnuto jinak, jakákoli dodávka probíhá proti hotovostní platbě a Mouldshop je oprávněn zadržet dodávku nebo zabránit jejímu předání zákazníkovi, dokud nebude přijata platba zákazníka.

Pokud je zákazníkovi poskytnut odklad platby, doba platby běží od času dodání.

V případě opožděné platby se od splatnosti dlužné částky kdykoli účtuje úrok ve výši 1 % za každý započatý měsíc. Zákazník nesmí kompenzovat nákupní částku za pohledávky vzniklé nebo z jiných právních vztahů a zákazník nesmí uplatňovat právo na zadržení nebo odmítnout platbu z důvodu prodlení, reklamace nebo protižaloby ohledně konkrétní dodávky. Dodané zboží zůstává majetkem Mouldshop, dokud není provedena úplná a konečná platba.

Pokud zákazník nezaplatí kupní částku za dodávku nebo částečnou dodávku, Mouldshop může bez odpovědnosti zadržet jakoukoli následnou dodávku/částečnou dodávku a respektive zabránit předání dodávky zákazníkovi, dokud nebude zákazníkova celková nesplacená částka zaplacena Mouldshopu.

Pro online nákupy nabízí Mouldshop A/S online platby s Dankort, VISA nebo Mastercard, které jsou strženy ihned po odeslání položky ze skladu Mouldshop A/S v Ballerup.

Pro všechny zákazníky, jak s účtem, tak bez účtu, nabízíme další možnosti platby. Ty zahrnují běžné kreditní a debetní karty jako Visa, MasterCard a Dankort.

Ceny na webu Mouldshop A/S jsou uvedeny v EUR. Všechny ceny na webu jsou bez DPH. DPH je připočtena při pokladně.

Mouldshop A/S používá zabezpečený platební server, který šifruje všechny informace pomocí SSL protokolu, což znamená, že všechna data jsou zabezpečená a nemohou být čtena třetími stranami.

7. ZRUŠENÍ A VRÁCENÍ

Pokud zákazník zruší dodávku, je zákazník povinen odškodnit Mouldshop za jakoukoliv ztrátu a jakékoli náklady, které může Mouldshop v této souvislosti utrpět, včetně vztahů k dodavateli Mouldshop.

Dodávky nejsou přijímány k vrácení. Pokud Mouldshop ve zvláštních případech souhlasí s přijetím dodávky nebo její části k vrácení, je stanovena minimální sazba ve výši 20 % z uhrazené kupní částky za vrácenou dodávku. Vracení dodávky je jinak na náklady a riziko zákazníka.

Vrácení však vyžaduje, aby vrácená dodávka byla v nepoškozeném stavu a u balených produktů, aby byly vráceny v originálním balení.

8. REKLAMACE A VADY DODÁVKY

Zákazník musí ihned po dodání zkontrolovat dodané zboží pro případné vady. Mouldshop je odpovědný pouze za původní chyby a vady.

Pokud zákazník zjistí původní chyby a/nebo vady v dodaném zboží, musí zákazník ihned kontaktovat zákaznický servis Mouldshopu na sales@mouldshop.cz a písemně reklamovat s uvedením specifikace uplatněných vad. Pokud nebude reklamace provedena ihned po zjištění nebo měl být zjištěn původní vada, právo na uplatnění vady zaniká.

Jakákoliv reklamace, bez ohledu na její povahu, musí být uplatněna do 4 týdnů od skutečného času dodání. Pokud tak zákazník neučiní, nemůže následně vadu uplatňovat. Odpovědnost Mouldshop za chyby a vady je vždy a v každé situaci omezena buď na odstranění vady, novou dodávku nebo oznámení zákazníkovi o proporcionální slevě na sjednané kupní ceně stanovené Mouldshopem. Zákazník nemůže uplatnit jiná práva na vady a je tedy vyloučeno uplatňování jakéhokoli druhu náhrady.

Postup:

 • Přezkoumejte podmínky a ujednání
 • Vyplňte reklamační formulář a zašlete vyplněný formulář na sales@mouldshop.cz
 • Počkejte na zpětný e-mail s číslem RMA od zákaznického servisu
 • Zašlete zboží zpět na adresu Mouldshop A/S, Baltorpbakken 10, DK-2750 Ballerup, Dánsko.
 • Přiložte kopii vyplněného reklamačního formuláře (včetně čísla RMA) ke zboží jako dokumentaci

Jakmile Mouldpro obdrží zboží, Mouldpro zboží zkontroluje a vrátí se s odpovědí na reklamaci.

 • Poznámka: vrácené zboží bez vyplněného reklamačního formuláře nebude zpracováno

Stáhněte si reklamační formulář

9. ZVLÁŠTĚ O PRODEJI POUŽITÉHO ZBOŽÍ

Na prodej použitého zboží, včetně zboží, které bylo používáno Mouldshopem, se nevztahují ustanovení uvedená v oddíle 8 (Reklamace a vady dodávky).

Použité zboží je prodáváno tak, jak je a jak bylo nalezeno v době dodání bez odpovědnosti za vady nebo záruky jakéhokoli druhu. Zákazník tedy nemůže, kromě nároků na základě nedostatku titulu, uplatňovat jakékoliv vady vůči Mouldshop ve vztahu k použitému zboží.

10. ZPOŽDĚNÉ DODÁNÍ

Pokud není dohodnut pevný čas dodání, může zákazník písemným oznámením Mouldshop požadovat dodání, za předpokladu, že Mouldshopu bude poskytnuta lhůta na dodání alespoň 10 pracovních dnů.

Pokud Mouldshop překročí dohodnutý pevný čas dodání nebo stanovenou lhůtu na dodání podle výše uvedeného ustanovení o více než 10 pracovních dnů, má zákazník právo odstoupit od dohody, pokud není zpoždění způsobeno okolnostmi, za které Mouldshop neodpovídá, viz oddíl 13 (vyšší moc). To neplatí pro objednávky na zvlášť vyráběné zboží.

Mouldshop v žádném případě neodpovídá za zpoždění způsobená zpožděním od dodavatele Mouldshopu. Pokud se zákazník rozhodne odstoupit od dohody, má zákazník právo pouze na vrácení již uhrazené kupní částky za zpožděnou dodávku, nikoli však na žádné nároky týkající se jiných dodávek. Zákazník nemůže uplatnit jiná práva při zpoždění a je tedy vyloučeno uplatňování jakéhokoli druhu náhrady.

11. ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK

Za odpovědnost za výrobek odpovídá Mouldshop v souladu s ustanoveními zákona o odpovědnosti za výrobek, který nelze dohodou zrušit. Mouldshop se zříká odpovědnosti za škodu na výrobku na jakémkoli jiném základě. Odpovědnost za výrobek nesmí přesáhnout krytí pojištění odpovědnosti za výrobek Mouldshop. Zákazník je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat Mouldshop, pokud došlo k škodě na výrobku nebo pokud hrozí, že taková škoda nastane. V rozsahu, v jakém může být Mouldshopu uložena odpovědnost s výslednou náhradou škody třetí straně, je zákazník povinen odškodnit Mouldshop ve stejném rozsahu, v jakém je odpovědnost Mouldshopu omezena podle tohoto oddílu.

12. OMEZENÁ ODPOVĚDNOST

Bez ohledu na základ, na kterém je uplatňován nárok na náhradu škody, a bez ohledu na míru nedbalosti, Mouldshop neodpovídá za nepřímé ztráty nebo následné škody, jako jsou provozní ztráty, ztráty zisku, ztráty dobré pověsti, ztráty očekávaných úspor a podobně. Odpovědnost Mouldshop je ve všech případech omezena na zákazníkem zaplacenou kupní cenu za jednotlivou dodávku.

13. VYŠŠÍ MOC

Mouldshop neodpovídá zákazníkovi, když po uzavření dohody nastanou následující okolnosti, které zabrání nebo oddálí splnění dohody: válka a mobilizace, nepokoje a poruchy, teroristické akce, přírodní katastrofy, stávky a výluky, nedostatek zboží a nedostatky nebo zpoždění v dodávkách od subdodavatelů, požár, nedostatek možností dopravy, měnové omezení, omezení dovozu a vývozu, mimořádné zásahy státních nebo EU úřadů, smrt, nemoc nebo odchod klíčových osob, nebo jiné okolnosti, které Mouldshop nemá pod přímou kontrolou. V tomto případě je Mouldshop oprávněn odložit dodávku, dokud okolnost zabraňující nebo oddalující splnění nepomine. Mouldshop může však zvolit, aby byl případ řešen rozhodčím řízením podle rozhodčího zákona, stejně jako má Mouldshop právo, aby byly jakékoli spory týkající se doložky o dodávce v oddíle 10 (zpožděné dodání) řešeny rozhodčím soudem. Mouldshop ohledně odpovědnosti za výrobek. Mouldshop může však zvolit, aby byl případ řešen rozhodčím řízením podle rozhodčího zákona, stejně jako má Mouldshop právo, aby byly jakékoli spory týkající se doložky o dodávce v oddíle 10 (zpožděné dodání) řešeny rozhodčím soudem.

14. VÝBĚR PRÁVA A JURISDIKCE

Jakýkoli nesouhlas nebo spor mezi stranami ohledně pochopení nebo rozsahu těchto obecných prodejních a dodacích podmínek bude řešen v Dánsku obecným soudem podle dánského práva, s vyloučením CISG (Mezinárodní prodejní právo) a podle pravidel mezinárodního soukromého práva v dánském právu. Místo soudu je Glostrup a jazykem soudu je dánština. Zákazník je povinen být žalován u soudu, který se zabývá nároky na náhradu škody uplatněnými třetí stranou.

15. OSOBNÍ ÚDAJE A OCHRANA ÚDAJŮ

V Mouldshop A/S bereme ochranu vašich osobních údajů vážně. Všechny osobní údaje shromážděné prostřednictvím našeho e-shopu jsou zpracovávány s přísnou důvěrností a v souladu s platnou legislativou o ochraně údajů, včetně obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) EU. Vaše informace jsou používány pouze k usnadnění vašeho používání našich služeb, včetně zpracování objednávek a zákaznického servisu. Vaše informace nesdílíme s třetími stranami bez vašeho výslovného svolení, pokud to není nezbytné k dokončení vaší objednávky nebo splnění právních povinností. Máte právo požadovat přístup k opravě nebo vymazání vašich osobních údajů. Další informace o našich postupech zpracování údajů naleznete v našem dokumentu o nakládání s osobními údaji.

ZMĚNY PODMÍNEK A UJEDNÁNÍ

Vyhrazujeme si právo změnit tyto obchodní podmínky. V případě změn budete informováni prostřednictvím našeho e-shopu nebo e-mailem.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Pro dotazy týkající se těchto podmínek kontaktujte zákaznický servis Mouldshop A/S na sales@mouldshop.cz nebo na telefonním čísle +421 905 182 336.

Mouldshop A/S poskytuje dopravu zdarma při nákupu nad 200 EUR.

Mouldshop A/S pro dodávky do České republiky a na Slovensko využívá společnost UPS.